Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-12-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Rydzik, bip@psmkoscian.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 608316092. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły położony jest przy ul. Kurpińskiego 3 w Kościanie.
  1. Wejście główne od strony ul. Kurpińskiego (północno-zachodnie) jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada drugie wejście po przeciwnej (południowo-wschodniej) stronie, przed którym znajduje się zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. Do tego wejścia można dostać się z parkingów usytuowanych po obu bokach szkoły.
  2. Portiernia usytuowana jest po lewej stronie. Po prawej, obok schodów, znajduje się winda zapewniająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń I piętra, w tym sekretariatu, gabinetu dyrektora, sali koncertowej i toalety dla niepełnosprawnych. Do sal na parterze dostęp jest utrudniony, gdyż prowadzą do nich od strony portierni 3 schodki w dół. Brak pochylni dla wózków.
  3. W budynku brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
  4. Szkoła nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
  6. Szkoła nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Jest to uzasadnione nikłym prawdopodobieństwem potrzeby skorzystania z takiej usługi przez rodziców czy opiekunów dzieci uczęszczających lub starających się o przyjęcie do szkoły muzycznej.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej

Informacje dodatkowe

Szkoła prowadzi prace nad pełnym dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.